Main gate

________________________________________________________________________________